Тести

Деталі

Завдання для модульного контролю

 

 

 

Тестові завдання для студентів І курсу Інституту іноземної філології

 

                                                          Укладачі Шевчук С.В., Кабиш О.О.

 

1. Що таке мовний стиль:

 

а) різновиди текстів мовного стилю;

 

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

 

в) різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об”єднаних спільністю території.

 

2. Що таке державна мова:

 

а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов”язкове в органах державного управління та діловодства;

 

б)  єдина національна мова українського народу;

 

в) найважливіший універсальний засіб спілкування.

 

3. Що означає поняття „літературна мова”:

 

а) національна мова;

 

б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;

 

в) нижча форма загальнонародної мови.

 

4. Що таке сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації:

 

а) орфоепічні норми;

 

б) стилі української літературної мови;

 

в) норми літературної мови.

 

5. Якими нормами є сукупність правил вимови:

 

а) орфоепічними;

 

б) орфографічними;

 

в) морфологічними.

 

6. Які з наведених словосполучень є нормативними:

 

а) студентський білет, виключення з правил, у відповідності з розкладом занять, приймати участь в олімпіаді з іноземної мови;

 

б) студентський квиток, виняток з правил, відповідно до розкладу занять, брати участь в олімпіаді з іноземної мови;

 

в) студентський квиток, виняток з правил, відповідно до розкладу занять, приймати участь в олімпіаді з іноземної мови.

 

7. У якому рядку в усіх словах правильно підкреслено наголошені склади:

 

а) фаховий предмет, домашнє завдання, сумлінно ставиться до навчання, у цьому  випадку;

 

б) фаховий предмет, домашнє завдання, сумлінно ставиться до навчання, у цьому випадку;

 

в) фаховий предмет, домашнє завдання, сумлінно ставиться до навчання, у цьому випадку.

 

 8. У чому полягає культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування:

 

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;

 

б) користуватися мовою в повсякденному житті;

 

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.

 

9.  Яке слововживання є нормативним:

 

а) заступник директора з виховної роботи, оцінки з фахових предметів, працювати за обраною спеціальністю; курси з вивчення іноземної мови;

 

б) заступник директора по виховній роботі, оцінки по фахових предметах, працювати по обраній спеціальності; курси по вивченню іноземної мови;

 

в)  заступник директора з виховної роботи, оцінки з фахових предметів, працювати за обраною спеціальністю, курси по вивченню іноземної мови.

 

  10. У якому рядку всі слова написано відповідно до правил уживання великої літери:

 

а) Інститут іноземної філології Національного Педагогічного Університету імені М.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, День Учителя, кандидат філологічних наук, журнал „Дивослово”, викладач Кафедри англійської мови;

 

б) Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, Міністерство Освіти і Науки України, День Учителя, Кандидат філологічних наук, журнал „Дивослово”, викладач кафедри англійської мови;

 

в) Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, День учителя, кандидат філологічних наук, журнал „Дивослово”, викладач кафедри англійської мови.

 

11. Виберіть рядок, у якому немає помилок у написанні прізвищ відомих мовознавців та діячів освіти (російські варіанти прізвищ – Пилинский, Шевелёв, Воробьёва, Шмелёв,  Виноградов, Белинский):

 

а) Пилинський, Шевельов, Воробйова, Шмільов, Виноградов, Бєлінський;

 

б) Пилінський, Шевельов, Воробьйова,  Шмельов, Виноградов, Белінський;

 

в) Пилинський, Шевельов, Воробйова, Шмельов, Виноградов, Бєлінський. 

 

12. У якому реченні відсутні пунктуаційні помилки:

 

а) Мова – не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ (В. Русанівський);

 

  б) Мова – це найбільший духовний світ, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свій досвід і мудрість, перемогу і славу, культуру і традиції, думи і сподівання (І. Вихованець);

 

в) Основою мовленнєвої культури – є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, синтаксичними, і стилістичними засобами мови (З підручника).

 

 13. Що таке мовний етикет:

 

а) використання різноманітних засобів вираження думок;

 

б) типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;

 

в) виділення найважливіших місць свого висловлювання.

 

14. Вкажіть, відповідно до якої статті українська мова є державною мовою в Україні:

 

а) ст. 5 Конституції України ;

 

б) ст. 10 Конституції України;

 

в) ст. 9 Конституції України.

 

15.Як класифікують документи за стадіями створення:

 

а) оригінали, виписки, копії;

 

б) стандартні й індивідуальні;

 

в) оформлені на папері, диску, фотоплівці.

 

16. Як називається сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку:

 

а) трафаретним шрифтом;

 

б) заявою;

 

в) формуляром.

 

17. На які групи поділяються документи за призначенням:

 

а) довідки, інструкції, протоколи;

 

б) внутрішні й зовнішні;

 

в) розпорядчі, щодо особового складу.

 

18. Як називається  основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об”єктивність:

 

а) дублікатом;

 

б) документом;

 

в) випискою.

 

19. Як називається напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа:

 

а) візою;

 

б) грифом затвердження;

 

в) резолюцією.

 

20. Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, у якому відмінку подаються їх найменування:

 

а) називному;

 

б) родовому;

 

в) давальному.

 

21. Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то як  нумеруються сторінки документа:

 

а) непарні сторінки – у правому верхньому кутку, а парні – у лівому;

 

б) зверху посередині;

 

в) знизу посередині.

 

22. Як називається друкована стандартна стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію:

 

а) бланк;

 

б) формуляр-зразок;

 

в) реквізит.

 

23. За походженням документи поділяються на:

 

а) внутрішні та зовнішні;

 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

 

в) службові (офіційні)  й особисті.

 

24. Як під час складання документів слід викладати текст:

 

а) від другої особи однини;

 

б) від третьої особи;

 

в) від другої особи множини.

 

25. Як реквізит „адресат” розташовується у документах:

 

а) з правого боку у верхній  частині сторінки;

 

б) з правого боку у нижній частині сторінки;

 

в) з лівого боку у верхній частині сторінки.

 

26. Який реквізит є способом засвідчення документа після його підписання, що санкціонує поширення дії документа на визначене коло організацій, структурних  підрозділів чи службових осіб:

 

а) гриф узгодження;

 

б) резолюція;

 

в) гриф затвердження.

 

27. Віза складається з:

 

а) особистого підпису особи, що візує, й дати;

 

б)назви установи, особистого підпису, його розшифрування;

 

в) дати.

 

28. Як слід оформляти підпис у  документі:

 

а) Директор училища – прізвище, ініціали, підпис;

 

б) Директор училища – підпис, ініціали, прізвище;

 

в) Директор училища – ініціали, прізвище, підпис.

 

29. Якщо документ має додатки, згадувані в тексті або ті, що пояснюють його зміст, то як оформляють відмітку про це:

 

а) додаток: на 2 арк. лише адресатові;

 

б) додаток: на 3 арк. у 2 прим.;

 

в)  додаток: „ відомість успішності” на 1 арк. у 2 прим.

 

30. Як підписують (як правило) документи:

 

а) всі примірники документа;

 

б) два примірники документа;

 

в) перший примірник документа.

 

31. Як документи поділяються за формою:

 

а) на службові й особисті;

 

б) на стандартні й індивідуальні;

 

в) на зовнішні й внутрішні.

 

32.Якщо документ підписують кілька осіб, що займають однакову посаду, як розташовують їх підписи:

 

а) на одному рівні;

 

б) один під одним;

 

в) після дати.

 

33. Які із зазначених документів належать до особового складу:

 

а) заява, трудовий договір, доручення.

 

б) автобіографія, резюме, заява, розписка;

 

в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка.

 

34. Що таке заява:

 

а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;

 

б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації;

 

в) офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його обгрунтуванням.

 

35. Який діловий документ називається  наказом щодо особового складу:

 

а) розпорядчий документ, що регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення, відрядження, відпустки працівників;

 

б) правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління та стосується кардинальних проблем;

 

в) правовий акт, що видається установою, закладом з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його обов”язків, прав, відповідальності та забезпечення належних умов для його ефективної праці.

 

36. Як в автобіографії подаються відомості:

 

а) будь-якій послідовності;

 

б) послідовності, яку визначає сама особа;

 

в) хронологічній послідовності.

 

 37. Що таке резюме:

 

а) опис свого життя;

 

б) документ, що служить для  встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;

 

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання , трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

 

38.  Який із запропонованих уривків з резюме написано без помилок:

 

 а) Досвід роботи: з 1 вересня 2002 року працюю на посаді вчителя англійської мови спеціалізованої школи № 20 м. Києва.

 

Маю досвід: 1) проведення уроків різних типів для учнів молодших, середніх та старших класів; 2) проведення індивідуальних та факультативних занять з англійської мови для учнів, які мають незадовільні оцінки; 3) організації та проведення позакласних заходів: тематичних вечорів та круглих столів для учнів старших класів, тижнів англійської мови й літератури, зустрічей з носіями мови.

 

З травня 2003 року за сумісництвом працюю на посаді перекладача  туристичної агенції „Весь світ”.

 

Маю досвід: 1) перекладу й редагування текстів різних стилів англійською та українською мовами; 2) спілкування з іноземними туристами.   

 

б) Досвід роботи: З 1 вересня 2002 року викладаю англійську мову в спеціалізованій школі № 20. Маю досвід: 1) викладання уроків різних типів учням молодших, середніх та старших класів; 2) проведення індивідуальних та факультативних занять для невстигаючих учнів по  англійській мові; 3) організації та проведення позаурочних заходів: тематичних вечорів та круглих столів учням старших класів, тижнів  по англійській мові й літературі, зустрічей з носіями мови.

 

      З травня 2003 року по сумісництву влаштувалася перекладачем в туристичну агенцію „Весь світ”. Маю досвід: 1) перекладу й редагування текстів різних стилів на англійській та українській мовах; 2) спілкування з закордонними туристами.  

 

39. До якого документа за походженням належить характеристика:

 

а) офіційного;

 

б) особистого;

 

в) типового.

 

40. Які відомості подаються у складній заяві:

 

а) зазначається повна домашня адреса;

 

б) перераховуються документи, що додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання;

 

в) зазначається склад сім”ї.

 

41.Хто заповнює особовий листок з обліку кадрів:

 

а) особисто працівник червоним чорнилом;

 

б) працівник відділу кадрів;

 

в) особисто працівник  чорнилом або кульковою ручкою.

 

42. Які реквізити має характеристика:

 

а)  адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

 

б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;

 

в) назва документа, прізвище, ім”я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.

 

43. Які мовні звороти треба вживати у характеристиці:

 

а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;

 

б) вивчає наполегливо, має грунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;

 

в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.

 

44. Як слід писати в автобіографії:

 

а) народився в 1956 році 28 серпня;

 

б) народився 28.08. 1956 року;

 

в) народився  28 серпня 1956 року.

 

45. Як правильно оформити текст наказу:

 

а) призначити Матвійчик Людмилу Петрівку на посаду вчителя французької мови…;

 

б) прийняти Матвійчик Людмилу Петрівку на посаду вчителя французької мови…;

 

в) зачислити Матвійчик Людмилу Петрівку вчителем французької мови…

 

46. Як можна оформити перелік документів, що додаються до заяви:

 

а) до заяви додаю слідуючі документи;

 

б) до заяви додаю такі документи;

 

в) до заяви прикладаються такі документи.

 

47. Оберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві:

 

а) Директорові загальноосвітньої

 

середньої школи № 15

 

Івченку І.В.;

 

б) Директору загальноосвітньої

 

середньої школи № 15

 

Івченку І.В.;

 

в) Директор загальноосвітньої

 

середньої школи №15

 

Івченко І.В. 

 

48. Як правильно оформити текст заяви:

 

а) прошу дозволити мені достроково здати літню екзаменаційну сесію у зв’язку з мовною практикою, яка проходитиме у Франції;

 

б) прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію у зв’язку з поїздкою до Франції для проходження мовної практики;

 

в) прошу Вашого дозволу на дострокове складання літньої екзаменаційної сесії в зв’язку з поїздкою до Франції для проходження мовної практики.

 

49.  У якому документі використовуються такі кліше: народився у …; пішов до… школи, яку в … році закінчив; у … році втупив до …; брав участь у ….:

 

а) у характеристиці;

 

б) в автобіографії;

 

в) у резюме.

 

50. У якому рядку є помилка в оформленні анкетних відомостей:

 

                                                    ХАРАКТЕРИСТИКА

 

а) студентки ІV курсу Інституту іноземної

 

 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

 

Ковальчук Олени Ігорівни, 1987 року народження,

 

 освіта вища незакінчена;

 

б) Коваленка Олександра Івановича,

 

 учня 11 класу ЗОШ № 245 м. Києва,

 

1989 року народження, українця;

 

в) Мельник Світлани Вікторівни, 

 

аспірантки кафедри англійської мови

 

 

Тестові завдання для студентів другого курсу Інституту української філології

 

 

                                                                                           Укладач: Лобода Т.М.

 

1. Мовний стиль – це...

 

а) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених                  мовленнєвих  колективах;

 

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

 

в) властивий художникові слова чи іншому носієві мови, який стає об’єктом  дослідження.

 

 

2. В українській мові  розрізняють такі стилі:

 

а) розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, науково-популярний, суспільно-політичний;

 

б) розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний;

 

в) розмовний, художній, науковий, конфесійний, публіцистичний, офіційно-діловий, епістолярний.

 

 

3. У якому рядку всі слова належать до офіційно-ділового стилю:

 

а) член речення; мовний етикет; культура мовлення; написання складних слів;

 

б) забезпечити необхідними підручниками; заслухати доповідь; відповідно до плану роботи;

 

в) мислити по-державному; голос тисячоліть; уписати героїчну сторінку.

 

 

4. Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є:

 

а) використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лексики;

 

б) використання канцелярської лексики;

 

в) широке застосування слів у переносному значенні;

 

г) гранично точний виклад інформації;

 

ґ) переважання складносурядних речень;

 

д) широке вживання готових словесних формул.

 

 

5. Документ-це:

 

а) писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру;

 

б) матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу;

 

в) зафіксовані на письмі думки, мрії  особи та способи  їх реалізації.

 

 

6. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називають- ся:

 

а) бланком;

 

б) грифом;

 

в) формуляром.

 

 

7. Певна модель побудови однотипних документів:

 

а) формуляр-зразок;

 

б) стандарт;

 

в) трафарет.

 

 

8. Для зручності документ повинен містити такі береги:

 

а) ліве-30мм; праве-10мм; верхнє-20мм; нижнє-15мм;

 

б) ліве-25мм; праве-10мм; верхнє-20мм; нижнє-15мм;

 

в) ліве-30мм;праве-10мм; верхнє-20мм; нижнє-20мм.

 

 

9. Номери сторінок у документах ставлять:

 

а) посередині нижнього берега аркуша арабськими цифрами;

 

б) посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без позначок;

 

в)  у верхньому правому куті аркуша.

 

 

10. Назва виду документа розміщується:

 

а) ліворуч над текстом;

 

б) ліворуч або посередині;

 

 в) посередині або праворуч.

 

 

11.За походженням виділяються такі види документів:

 

а) вхідні;

 

б) вихідні;

 

в) службові;

 

г) особисті;

 

ґ) стандартні.

 

 

12. Документи, які є результатом спілкування установи з іншими організаціями чи установами,  називаються:

 

 а) стандартними;

 

 б) службовими;

 

 в) зовнішніми.

 

 

13. Документ датується:

 

а) днем підписання, зареєстрування;

 

б) днем підписання, затвердження, зареєстрування,  прийняття;

 

в) днем підписання, затвердження, прийняття, зареєстрування, засідання, друкування, звітування.

 

 

14. Виберіть правильний варіант написання дати:

 

а) 12.07.06;   12.07.2003року;  12 липня 2003року;

 

б) 2.01.2003;  2 січня 2003 року; 12.5.2004;

 

в) 25.08.2005. ;  25 січня 2006 року; 2006.02.21.

 

 

15. Документи можуть бути оригіналом, копією, витягом, дублікатом за:

 

 а) напрямом;

 

 б) стадіями створення;

 

 в) складністю.

 

 

16.Відбиток печатки на службовому документі проставляється так, щоб він захоплював:

 

а) перші кілька літер ініціалів та прізвище особи, яка підписала документ;

 

б) перші кілька літер назви посади особи, яка підписала документ;

 

в) останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.

 

 

17. Розшифрування підпису особи у реквізиті «Підпис»  треба друкувати:

 

а) будь-яким чином;

 

б) на рівні першого рядка назви посади;

 

в) на рівні останнього рядка назви посади.

 

 

18. Написи таємно, для службового користування є:

 

а) візою;

 

б) грифом обмеження доступу до документів;

 

в) грифом затвердження.

 

 

19. Виберіть правильний варіант оформлення грифу затвердження:

 

а) ЗАТВЕРДЖУЮ                                   б) «ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

    Директор школи                                          Протоколом загальних зборів колективу

 

    підпис Г.В.Хижняк                                     12.12.2001. № 7.

 

    23.09.2004.

 

 

в) ЗАТВЕРДЖУЮ                                    г) ЗАТВЕРДЖЕНО

 

    Директор Педагогічного коледжу           Наказ Міністра освіти і науки України

 

     підпис Шеремет І.Д.                                 18.01.2006. № 75.

 

     12.7.2003р. 

 

 

20.  Виберіть правильний варіант  написання реквізиту підпис:

 

а) Директор спеціалізованої школи № 34           підпис                Громовий О.М.

 

б) Директор видавництва               підпис                          О.Т. Карпук

 

     Головний бухгалтер                   Р.А. Шепель

 

         підпис

 

в) Проректор з наукової роботи                підпис                       П.Д. Герасименко  

 

 

21.Особиста заява оформляється:

 

а) від руки в одному примірнику;

 

б) на бланку установи від руки  у двох примірниках;

 

в) друкованим способом в одному примірнику.

 

 

22. Виберіть правильний варіант оформлювання адресанта в заяві:

 

а)  Кривоносова Олексія Владиславовича,

 

    який проживає  за адресою:

 

      по  вул. Симоненка, 34

 

    м .Умані, 09346

 

б) Кривоносова Олексія Владиславовича,

 

    який проживає  за адресою:

 

    вул. Симоненка, 34,                                            

 

    м .Умань, 09346

 

в)   Кривоносова Олексія Владиславовича,

 

      проживаючого за адресою:

 

      вул. Симоненка, 34,

 

       м .Умані, 09346 

 

 

23. Виберіть правильний варіант тексту заяви:

 

а) Я, Петриненко О.В., прошу надати мені відпустку...

 

б) Прошу надати мені відпустку...

 

в) Прошу Вашого дозволу про надання мені відпустки...

 

 

24. Автобіографія – це:

 

а) власний опис життя;

 

б) обов’язковий документ  особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії;

 

в) документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців  

 

 

25. В автобіографії відомості подаються в...

 

а) будь-якій послідовності;

 

б) хронологічній послідовності;

 

в) у послідовності, яку вибере автор.

 

 

26. За формою автобіографія:

 

а) типовий документ;

 

б) особовий документ;

 

в) індивідуальний документ.

 

 

27. Текст автобіографії слід розпочинати так:

 

а) Я народилася в м.Одесі…;

 

б) Я, Черненька Оксана Михайлівна, народилася…;

 

в) Я, Черненька О.М., народилась…

 

 

28. У тексті автобіографії не вказуються:

 

а) відомості про трудову діяльність;

 

б) відомості про склад сім’ї сестри (брата), якщо ті мають свою сім’ю;

 

в) відомості про навчання.

 

 

29. Виберіть правильний варіант написання заголовка характеристики:

 

а)  Тимошенко Наталії Миколаївни,

 

 вчителя української мови та літератури СШ № 12 м. Одеси,

 

1983 року народження, освіта вища;

 

б) на Тимошенко Наталію Миколаївну,

 

вчителя української мови та літератури СШ № 12  м. Одеси,

 

1983 року народження, освіта вища;

 

в) вчителя української мови та літератури

 

Тимошенко Наталії Миколаївни,

 

освіта вища, 1983 року народження.

 

 

30. Характеристику підписує:

 

а) керівник установи;

 

б) відповідальна особа, яка писала характеристику;

 

в) керівник установи і особа, якій видається характеристика.

 

 

31. Виберіть правильний варіант речення з тексту характеристики:

 

а) фахом літературного редактора оволоділа  в повному обсязі;

 

б) спеціальністю літературного редактора володіє;

 

в) опанувала фах літературного редактора.

 

 

32. Резюме – це:

 

а) опис свого життя;

 

б) обов’яковий документ особової справи, що підтверджує трудовий стаж особи;

 

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

 

 

33. У тексті резюме зазначають такі відомості:

 

а) мета складання документа;

 

б) досвід роботи;

 

в) освіта;

 

г) перебування за кордоном;

 

ґ) знання мов;

 

д) наявність закордонного паспорта;

 

е) заробітна плата;

 

є) склад сім’ї.      

 

 

34. Під час написання резюме слід дотримуватись таких правил:

 

а) намагатися вживати якомога більше дієслів, прислівників, прикметників;

 

б) намагатися не вживати особові займенники;

 

в) обов’язково надсилати фотокартку;

 

г) для кожного конкретного конкурсу складати окреме резюме;

 

ґ) надавати перевагу іменникам, що є назвами посад, професійними термінами.

 

 

35. Виберіть правильний варіант написання мети в резюме:

 

а) шукаю роботу з високою оплатою за фахом;

 

б) заміщення вакантної посади вчителя зарубіжної літератури;

 

в) вчитель історії.

 

 

36. В трудовій книжці не вказуються  відомості:

 

а) про нагородження та заохочення;

 

б) про постійні виплати;

 

в) про премії, які передбачені системою оплати праці.

 

 

37.Трудову книжку заповнює:

 

а) інспектор відділу кадрів або спеціально призначена особа;

 

б) керівник установи;

 

в) власник трудової книжки.

 

 

38. Трудові книжки не оформлюються:

 

а) на працівників фермерських господарств;

 

б) на працівників, які працюють в певних громадян на обслуговуванні;

 

в) на осіб, які є співвласниками підприємств, установ .

 

 

39. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:

 

а) працівником відділу кадрів машинописним способом;

 

б) особисто машинописним способом;

 

в) особисто рукописним способом.

 

 

40. Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомості:

 

а) про партійну належність, освіту;

 

б) про національну належність, трудову діяльність;

 

в) про партійну, національну належність і про походження.

 

 

41. Виберіть правильний варіант формулювання орфографічного правила:

 

а) апостроф пишеться перед я, ю, є, ї після префіксів та першої частини складних слів;

 

б) апостроф пишеться перед я, ю, є, ї після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на голосний;

 

в) апостроф пишеться перед я, ю, є, ї після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний.

 

 

42. У якому рядку допущено помилки у написанні фахових термінів:

 

а) вульгаризм, задньоязиковий, перехідність, письмо, тривожність, ораторський;

 

б) калька, латинська, спонукальне, розмовність, нульове, особистість;

 

в) давньоруська, мовець, освітянський, нормативність, означальне, польска.

 

 

43. У якому рядку всі слова написано правильно:

 

а) Академія наук вищої школи України, Державна екзаменаційна комісія,  асоціація творчої інтелігенції  “Світ і культура”, Акт проголошення Незалежності України;

 

б) Будинок учителя, Національна парламентська бібліотека України, Грінченків словник, Велика французька революція;

 

в) Велесова книга, соціалістична партія України, закон України Про вищу освіту”, дамоклів меч.

 

 

44. У якому рядку прізвища діячів освіти та культури записано з помилками:

 

а) Тургенєв, Пушкін, Бєрдяєв, Новиков, Рєпін, Чернишов;

 

б)  Лермонтов, Менделєєв, Глінка, Писарев, Бєлінський, Виготський;

 

в) Виноградов, Єфимов, Достоєвський, Міцкевич, Лєсков, Петровський.

 

 

45. Виберіть правильний варіант пунктуаційного правила:

 

а) якщо перед однорідними членами речення стоїть узагальнювальне слово або словосполучення, що вказує на перелік, то ставиться двокрапка;

 

б) кома ставиться перед словами а саме, як-от, як та іншими, що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнювальних слів;

 

в) між однорідними членами речення, з’єднаними протиставними сполучниками, кома не ставиться.

 

 

46.Визначте речення з пунктуаційними помилками:

 

а) Найголовніша ознака індивідуальності народу – це його мова.

 

б) Мова знаряддя для засвоєння спадщини минулого здобутків людської культури.

 

в) Слово – наймогутніше знаряддя, що уможливлює перегук поколінь (І.Вихованець).

 

 

47.Виберіть правильний варіант вживання розділових знаків у реченні:

 

а) У слові народ втілив красу і багатство навколишнього світу, свої думки, почуття, переживання, любов і ласку, ніжність і великодушність, гнів і ненависть (В.Сухомлинський).

 

б) У мові втілюється небо вітчизни, її повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори, й долини, її ліси, й ріки, її бурі, і грози – весь той глибокий, повний думки й почуття голос рідної природи...( К.Ушинський).

 

в) Мовний апарат людини складається з чотирьох найважливіших частин органів дихання, гортані з голосовими зв’язками, резонаторних порожнин і органів артикуляції (З посібника).

 

 

 

48. Виберіть рядок у якому мовні звороти вжито правильно:

 

а) за домовленістю, на протязі, приймати участь, поступити в, за таких умов;

 

б) працювати в якості вчителя, написати свою автобіографію, надати перевагу, включити до списку, тривалий час;

 

в) як виняток, через певні обставини, за домовленістю, на громадських засадах, дотримува -тись дисципліни.

 

 

49.Визначіть рядок,  у  якому подано синоніми до слова кваліфікований:

 

а) вправний, умілий, досвідчений, напрактикований, професійний, фаховий;

 

б) досвідчений, грамотний, обізнаний, навчений, вчений, освічений;

 

в) рівнозначний, рівновартний, однаковий, рівноцінний, тотожний, високоякісний.

 

50. У якому рядку записані слова, що можуть вживатися зі словом корисний, утворюючи словосполучення:

 

а) міркування, вантаж, випадок, людина, день, вчинок;

 

б) час, робота, площа, копалини, поради, зауваження;

 

в) посада, година, зміни, показники, аналіз, кошти.

 

 

 

Тестові завдання

 

для студентів І курсу

 

Інституту корекційної педагогіки та психології

 

Укладач – Дияк О.В.

 

 

1.     Державна мова – це:

 

а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов’язкове в органах державного управління та діловодства;

 

б) єдина національна мова українського народу;

 

в) найважливіший універсальний засіб спілкування.

 

2.     Що означає поняття ,,літературна мова”:

 

а) національна мова;

 

б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;

 

в) нижча форма загальнонародної мови.

 

3.     Що таке сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації:

 

а) орфоепічні норми;

 

б) стилі української літературної мови;

 

в) норми літературної мови.

 

4.     Які словесні формули вживають у текстах офіційно-ділового стилю:

 

а) у відповідності до, згідно, взяти участь;

 

б) відповідно до, згідно з, взяти участь;

 

в) відповідно, згідно з, приймати участь.

 

5.     Яке з наведених словосполучень є нормативним:

 

а)сліпонароджений, глухонімий, психоневропатологія;

 

б)сліпо народжений, глухо німий, психо –невропатологія;

 

в)сліпо- народжений, глухо – німий, психо – невро – патологія.

 

6.     Якою статтею Конституції України українській мові надано статусу державної:

 

а) стаття 5;

 

б) стаття 10;

 

в) стаття 9.

 

7.     Як називається сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку:

 

а) штамп;

 

б) трафарет;

 

в) формуляр.

 

8.     Як називається основний вид ділового мовлення, що відображає інформацію, зафіксовану на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою:

а) дублікат;

 

б) документ;

 

в) довідка.

 

9.     Як називається напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа:

 

а) віза;

 

б) гриф затвердження;

 

в) резолюція.

 

10.                       Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то сторінки документа нумеруються так:

 

а) непарні сторінки – у правому верхньому кутку, а парні – у лівому;

 

б) зверху посередині;

 

в) знизу посередині.

 

11.                       Виберіть правильний варіант слововживання:

 

а) оцінки по предметах, працюють по обраних спеціальностях, завідуючий кафедрою;

 

б) оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, завідувач кафедри;

 

в) предметні оцінки, працюють з обраних спеціальностей, завідувач кафедрою.

 

12.                       Як називається друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію:

 

а) бланк;

 

б) формуляр-зразок;

 

в) реквізит.

 

13.                       Відповідно до ДСТУ береги документа повинні бути такими:

 

а) лівий – 35 мм, правий – не менше 8 мм, верхній – 20 мм, нижній – 19 мм;

 

б) лівий – 30 мм, правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 19 мм;

 

в) лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

 

14.                       Як реквізит ,,адресат” розташовується в документах:

 

а) у верхній частині сторінки праворуч;

 

б) у нижній частині сторінки праворуч;

 

в) у верхній частині сторінки ліворуч.

 

15.                       Який реквізит є способом засвідчення документа після його підписання, що санкціонує поширення дії документа на визначене коло організацій, структурних підрозділів чи службових осіб:

 

а) гриф узгодження;

 

б) резолюція;

 

в) гриф затвердження.

 

16.                       Яке слововживання є нормативним:

 

а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет;

 

б) вакансія, написати автобіографію, імунітет;

 

в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет.

 

 

 

17.                       Віза складається з:

 

а) особистого підпису особи, що візує, й дати;

 

б) назви установи, особистого підпису, його розшифрування;

 

в) дати.

 

18.                       Як слід оформляти підпис у документі:

 

а) назва посади, прізвище та ініціали, підпис;

 

б) назва посади, підпис, ініціали та прізвище;

 

в) назва посади, ініціали та прізвище, підпис.

 

19.                       Якщо документ має додатки, згадувані в тексті або ті, що пояснюють його зміст, то відмітку про це оформлюють так:

 

а) Додаток: на 2 арк. лише адресатові;

 

б) Додаток: на 3 арк. у 2 прим.;

 

в) Додаток: ,,Відомість успішності” на 1 арк. у 2 прим.

 

20.                       Яке з наведених словосполучень є нормативним:

 

а)психічно не врівноважений, дизартрія, олігофренопедагогіка;

 

б)психічно неврівноважений, диз”артрія, олігофрено-педагогіка;

 

в)психічноневрівноважений, диз-артрія, оліго-френопедагогіка.

 

21.                       Які із зазначених документів належать за призначенням до групи документів щодо особового складу:

 

а) заява, трудовий договір, доручення;

 

б) автобіографія, резюме, заява, розписка;

 

в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка.

 

22.                       Заява – це документ, у якому:

 

а) особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;

 

б) дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації;

 

в) викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням.

 

23.                       За місцем виникнення заява про відпустку:

 

а) службовий документ;

 

б) таємний;

 

в) внутрішній.

 

24.                       Які відомості подають у складній заяві:

 

а) зазначають повну домашню адресу;

 

б) перераховують документи, що додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання;

 

в) зазначають склад сім’ї.

 

25.                       Відмітку про додаток до заяви оформлюють так:

 

а) до заяви додаю слідуючі документи;

 

б) до заяви додаю такі документи;

 

в) до заяви прикладаються такі документи.

 

26.                       Оберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві:

 

а)       Директорові загальноосвітньої

 

         середньої школи № 246 м.Києва

 

         Кущаєвій К.С.;

 

б)       Директору загальноосвітньої

 

         середньої школи № 246

 

         Кущаєвій Клавдії Сергіївні;

 

в)       Директор зош № 246 м.Києва

 

         Кущаєва К.С.

 

27.                       Наказ щодо особового складу – це:

 

а) документ організаційно-методичного характеру, який видає керівник органу державного управління щодо виконання правових документів установи;

 

б) документ, у якому викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінку юридичних та фізичних осіб;

 

в) документ, який видає керівник установи з організаційних та кадрових питань.

 

28.                       Як правильно написати текст наказу:

 

а) прийняти Панченко Марину Іванівну на роботу вчителя з 1.09.06 р.;

 

б) зарахувати Панченко Марину Іванівну на посаду вчителя математики з 01 вересня 2006 року з окладом відповідно до штатного розкладу;

 

в) призначити М.І. Панченко на посаду вчителя математики з 01.09.2006 з окладом відповідно до штатного розкладу.

 

29.                       Наказ набуває чинності з моменту:

 

а) його підписання керівником;

 

б) його надрукування;

 

в) ознайомлення з ним працівника.

 

30.                       З’ясуйте, який за формою документ є автобіографія:

 

а) типовий;

 

б) особовий;

 

в) індивідуальний.

 

31.                       Як в автобіографії зазначають відомості:

 

а) у будь-якій послідовності;

 

б) у послідовності, яку обирає сама особа;

 

в) у хронологічній послідовності.

 

32.                       Як потрібно писати дату народження в автобіографії:

 

а) народився в 1971р. 29 вересня;

 

б) народився 29.09.1971 року;

 

в) народився 29 вересня 1971 року.

 

33.                       Що таке резюме:

 

а) опис свого життя;

 

б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;

 

в) документ, у якому особа подає короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення.

 

34.                       За технікою відтворення резюме – це документ:

 

а) рукописний;

 

б) на папері;

 

в) друкований.

 

35.                        Яке з наведених словосполучень є нормативним:

 

а)лого-дидактика, галюцінація, дифектологія;

 

б)логодидактика, галюцинація, дефектологія;

 

в)лого дидактика, галлюцинація, деффектологія.

 

36.                       Характеристика за походженням – це документ:

 

а) особистий;

 

б) службовий;

 

в) стандартний.

 

37.                       Характеристика містить такі реквізити:

 

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

 

б) назва міністерства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;

 

в) назва виду документа, заголовок (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, освіта), текст, дата, підпис, печатка.

 

38.                       Які мовні звороти потрібно вживати у характеристиці:

 

а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;

 

б) вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;

 

в) просимо надати, вивчити питання, напилегливо вивчає.

 

39.                       Пропозиція – це документ, в якому:

 

а) особа чи установа висловлює свої думки щодо методів поліпшення, удосконалення діяльності державних органів, громадських організацій, установ тощо;

 

б) викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних та фізичних осіб;

 

в) організація чи особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

 

40.                       До якого документа за змістом подібна пропозиція:

 

а) заяви;

 

б) листа;

 

в) доповідної записки.

 

41.                       Які реквізити містить скарга як документ щодо особового складу:

 

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

 

б) назва виду документа, текст, дата, підпис;

 

в) назва виду документа, заголовок, текст, дата, підпис, печатка.

 

42.                       Щоб скаргу було розглянуто, потрібно:

 

а) не піддаватися негативним емоціям, формулювати суть проблеми стисло, зрозуміло, чітко;

 

б) дивитися насуплено на посадовця, критикувати його за бездіяльність;

 

в) надокучати посадовцеві візитами та телефонними дзвінками.

 

43.                       Що таке трудова книжка:

 

а) обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;

 

б) документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу;

 

в) документ, у якому зазначаються відомості про загальний і безперервний стаж роботи; нагороди, заохочення працівника; його переміщення, останнє місце роботи, дату й причини звільнення особи.

 

44.                       Трудова книжка зберігається:

 

а) у керівника підприємства;

 

б) у відділі кадрів підприємства;

 

в) у канцелярії підприємства.

 

45.                       Особовий листок з обліку кадрів заповнюють:

 

а) під час звільнення працівника;

 

б) під час переведення на іншу посаду;

 

в) під час зарахування на посаду чи для участі в певному конкурсі.

 

46.                       Хто заповнює особовий листок з обліку кадрів:

 

а) особисто громадянин рукописним способом;

 

б) інспектор відділу кадрів рукописним способом;

 

в) працівник канцелярії за допомогою друкувальних засобів.

 

47.                       Документ, у якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов’язань, – це:

 

а) доповідна записка;

 

б) звіт;

 

в) пояснювальна записка.

 

48.                       Документ, у якому повідомляється про виконання певної роботи за чітко визначений проміжок часу:

 

а) доповідна записка;

 

б) звіт;

 

в) пояснювальна записка.

 

49.                       Документ, у якому обґрунтовуються мета його створення, структура, зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і новизна і який є вступною частиною іншого документа (плану, програми, проекту та ін.), – це:

 

а) доповідна записка;

 

б) передмова;

 

в) пояснювальна записка.

 

50.                       Пояснювальна записка пишеться працівником:

 

а) на вимогу адміністрації;

 

б) на вимогу колег;

 

в) поза сферою службової діяльності у вільний час.

 

Тестові завдання

 

для студентів Інституту історії та філософії

 

педагогічної освіти

 

Укладач: Зуєва В.І.

 

1.     Мова – це:

 

а) біологічне явище;

 

б) процес спілкування, який відбувається у певній аудиторії і в певних часових рамках;

 

в) ідеальна система матеріальних одиниць, яка знаходиться поза часом і простором.

 

2.     Сучасна українська літературна мова утворилась на основі:

 

а) кращих зразків тогочасної літературної мови ( І. Котляревський,

 

    Г. Квітка-Основ’яненко та ін.);

 

б) українського фольклору і народної мови галицько-волинського зразку;

 

в) народної мови київсько-полтавського зразку, українського фольклору і

 

     кращих зразків тогочасної літературної мови ( Т. Шевченко, І. Котляревський,

 

     Г. Квітка-Основ’яненко та ін.);

 

 

3.     Відповідно до якої статті українська мова є державною мовою в Україні:

 

а) ст.5 Конституції України;

 

б) ст.15 Конституції України;

 

в) ст.10 Конституції України;

 

 

4.     Якими нормами є сукупність правил вимови:

 

а) морфологічними;

 

б) орфографічними;

 

в) орфоепічними.

 

 

 

5.     Національна мова – це:

 

а) регіональні мови, не територіальні мови, літературна мова, національний фольклор;

 

б) державна мова, офіційна мова, мова національних меншин, мова національностей;

 

в) сукупність усіх матеріальних діалектів, соціальні жаргони, національний фольклор і

 

    літературна мова як вища форма національної мови, що об’єднує народ у націю.

 

6.     Стилі – це:

 

а) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов

 

    спілкування;

 

б) функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які різняться типовими

 

     мовними засобами залежно від сфери людського спілкування;

 

в) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером

 

     висловлювання.

 

 

7.     Друкованою стандартною формою документа з реквізитами, що містять постійну інформацію є:

 

а) реквізит;

 

б) бланк;

 

в) формуляр-зразок.

 

 

8.     Основними вимогами до мови документів є:

 

а) логічна послідовність, об’єктивність, доказовість, уніфікація і стандартизація,

 

    ясність викладу і точність опису, переконливість;

 

б) відсутність будь-яких суб’єктивно-оцінюючих моментів, членування тексту на 

 

    абзаци, лаконізм, уніфікація і стандартизація, правильне користування термінами,  

 

    уникання професіоналізмів;

 

в) фактологічність, конкретність, відредагованість.

 

 

9.     За стадіями створення документи класифікуються:

 

а) оригінали, виписки, копії;

 

б) стандартні й індивідуальні;

 

в) оформлені на парпері, диску фотоплівці.

 

 

10.                        За формою документи поділяються на:

 

а) стандартні й індивідуальні;

 

б) службові й особисті;

 

в) зовнішні й внутрішні.

 

 

11.                        Документи, які закріплюють функції, обов’язки і права організації, закладу або установи протягом тривалого терміну, називаються:

 

а) розпорядчими;

 

б) організаційними;

 

в) особовими.

 

12.                        До групи інформаційно-довідкових документів належать:

 

а) заяви про прийняття на роботу, накази про особовий склад, автобіографії,  

 

    характеристики, контракти, трудові угоди;

 

б) довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні та пояснювальні записки,    

 

    оголошення, звіти, плани робіт, телефонограми;

 

в) постанови, розпорядження, накази із загальних питань, вказівки, правові акти   

 

     вищих органів управління.

 

 

13.                        Під час складання документів текст викладається:

 

а) від другої особи множини;

 

б) від другої особи однини;

 

в) від третьої особи.

 

 

14.                       За походженням документи поділяються на:

 

а) внутрішні та зовнішні;

 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

 

в) службові (офіційні) й особисті.

 

 

15.                       Уживання варіантів закінчень у давальному відмінку – ові (директорові заводу) і –у (директору заводу):

 

а) не має значення;

 

б) залежить від розрізнення відмінків (давального й родового);

 

в) залежить від розрізнення відмінків (кому? – директорові; чого? – заводу) і

 

    стилістичного розмежування слів (Тарасові Шевченку).

 

 

16.                       Українська мова на території України є:

 

а) державною мовою;

 

б) державною офіційною мовою;

 

в) офіційною мовою.

 

 

17.                        Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу і точність опису документа:

 

а) Агітація припиняється за день до виборів;

 

б) Агітація припиняється за 24 години до виборів;

 

в) Агітація припиняється з 24 години доби, що передує дню виборів.

 

 

18.                        Виберіть правильний варіант:

 

а) тьмяний, морквяний, торфяний;

 

б) тьм’яний, морквяний, торф’яний;

 

в) тьмяний, морквяний, торф’яний.

 

 

19.                        Виберіть правильний варіант:

 

а)   директору інституту, начальнику відділу, директору заводу хімреактивів;

 

б) директорові інститута, начальникові відділа, директорові завода хімреактивів;

 

в) директорові інституту, начальникові відділу, директорові заводу хімреактивів.

 

 

20.                        Якщо документи підписують кілька осіб, що займають однакову посаду, як розташовуються їх підписи:

 

а) на одному рівні;

 

б) один під одним;

 

в) після дати.

 

 

21.                        Реквізит „адресат” розташовується у документах:

 

а) з лівого боку у верхній частині сторінки;

 

б) з правого боку у верхній частині сторінки;

 

в) з правого боку у нижній частині сторінки.

 

22.                        Виберіть правильний варіант словосполучень:

 

а) відповідно до наказу, згідно з статистикою, документи щодо особового складу;

 

б) відповідно до наказу, згідно до статистики, документи з особистого складу;

 

в) відповідно наказу, згідно статистиці, документи по особовому складу.

 

23.                       Виберіть правильний варіант:

 

а) протягом години, рідною мовою, до відома слухачів;

 

б) на протязі години, на рідній мові, до відома слухачів;

 

в) на протягу години, рідною мовою, з відома слухачів.

 

 

24.                       Відомості в автобіографії подаються у:

 

а) послідовності, яку визначає сама особа;    

 

б) хронологічній послідовності;

 

в) будь-якій послідовності.

 

 

25.                        Резюме – це:

 

а) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального

 

    стажу;

 

б) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та

 

    професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

 

в) опис свого життя.

 

 

26.                        До особового складу належать документи:

 

а) заява, трудовий договір, доручення;

 

б) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка;

 

в) заява, розписка, резюме, автобіографія.

 

 

 

27.                        Особовий листок з обліку кадрів заповнює:

 

а) особисто працівник червоним чорнилом;

 

б) працівник відділу кадрів;

 

в) особисто працівник чорнилом або кульковою ручкою.

 

 

28.                        Упродовж скількох днів можна відповідати на одержаний лист:

 

а) 6 днів;

 

б) 5-8 днів;

 

в) 7-10 днів.

 

 

29.                        Як називається документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису:

 

а) рефератом;

 

б) відгуком;

 

в) анотацією.

 

 

30.                        В якій послідовності оформлюється на конверті адреса одержувача листа:

 

а) назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прізвище, ім’я та по батькові;

 

б) прізвище, ім’я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і

 

     квартири;

 

в) прізвище, ім’я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири,

 

     назва міста, індекс.

 

 

31.                        Доповідні записки поділяються на:

 

а) внутрішні та зовнішні;

 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

 

в) звичайні й термінові.

 

 

32.                        Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного називається:

 

а) витягом з протоколу;

 

б) стислим протоколом;

 

в) коротким протоколом.

 

 

33.                        Довідки бувають:

 

а) особисті і службові;

 

б) індивідуальні та стандартні;

 

в) секретні і несекретні.

 

 

34.                        Виберіть правильний варіант словосполучень:

 

а) економічна криза, завідувач сектору економіки, наступне питання, три примірники

 

    документа;

 

б) економічний кризи, завідуючий сектором економіки, слідуюче питання, три

 

    екземпляри документа;

 

в) економічна криза, завідуючий сектором економіки, наступне питання, три

 

    примірники документу.

 

 

35.                        Виберіть правильний варіант словосполучень:

 

а) задача підприємства, ціль роботи, любе питання, товари на продажу;

 

б) завдання підприємств, мета роботи, будь-яке питання, товари на продаж;

 

в) завдання підприємства, мета роботи, любе питання, товари на продаж.

 

 

36.                       Спрощення відбувається, але не фіксується:

 

а) у словах, що позначають точне число або одиницю виміру: шістнадцять, шістдесят,

 

    шістсот, тонна, тонн;

 

б) у словах випускний, скніти;

 

в) у словах ллю, ванна.

 

 

37.                        Власні назви на відміну від звичайних слів:

 

а) виконують службові функції;

 

б) передають відношення мовця до викладеної ним інформації;

 

в) виконують адресну й інформативну функції.

 

 

38.                        Як називається документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки:

 

а) доповідною запискою;    

 

б) звітом;

 

в) пояснювальною запискою.

 

 

39.                        При звертанні в українській мові вживається:

 

а) називний відмінок (шановні Микола Степанович, Марія Михайлівна);

 

б) кличний відмінок (шановні Миколо Степановичу, Маріє Михайлівно);

 

в) і називний, і кличний відмінки (шановні Микола Степанович, Маріє Михайлівно).

 

 

40.                        Розповідь – це такий спосіб викладання матеріалу, який передбачає зовнішню хронологічну послідовність і вживається:

 

а) актах, наказах;

 

б) постановах, звітах;

 

в) в автобіографіях, протоколах, звітах.

 

 

41.                        Виберіть правильний варіант написання українською мовою російських прізвищ:

 

а) Песков, Шмелев, Яковлєв, Лазарів;

 

б) П’єскою, Шмельов, Яковлєв, Лазарєв;

 

в) Пісков, Шмелів, Яковлів, Лазарєв.

 

 

42.                        Як слід формулювати відмов:

 

а) Не приймаємо Вашу пропозицію;

 

б) На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

 

в) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції.

 

 

43.                        Службові листи за кількістю адресатів поділяються на:

 

а) секретні й несекретні;

 

б) колективні, звичайні, циркулярні;

 

в) внутрішні й зовнішні.

 

 

44.                        Протокол за обсягом фіксованих відомостей поділяються на:

 

а) стислі, повні, стенографічні;

 

б) особисті, службові;

 

в) прості й складні.

 

 

45.                        Характеристика має такі реквізити:

 

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

 

б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;

 

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.

 

46.                        Як слід писати в автобіографії:

 

а) народився 7 квітня 1988 року;

 

б) народився в 1988 році 7 квітня;

 

в) народився 7.04.1988 року.

 

 

47.                        Як нумеруються сторінки документа, якщо текст друкується з обох боків аркуша:

 

а) знизу посередині;

 

б) зверху посередині;

 

в) непарні сторінки – у правому верхньому кутку, а парні – у лівому.

 

48.                       Чоловічі імена по батькові утворюються:

 

а) за допомогою суфіксів –евич, -євич;

 

б) за допомогою суфіксів –івич, -ївич;

 

в) за допомогою суфіксів –ович, -йович.

 

49.                        Жіночі імена по батькові утворюються:

 

а) за допомогою суфіксів –овна, -йовна;

 

б) за допомогою суфіксів –івна, -ївна;

 

в) за допомогою суфіксів –евна, -євна.

 

 

50.                        Виберіть правильний варіант розстановки розділових знаків при уточненнях:

 

а) Кожна людина навіть найпростіша як люблять у нас казати, відкриває світ заново

 

    (В. Дрозд);

 

б) Кожна людина – навіть найпростіша, як люблять у нас казати, відкриває світ заново  

 

    (В. Дрозд);

 

в) Кожна людина, навіть найпростіша, як люблять у нас казати, відкриває світ заново

 

    (В. Дрозд).

 

 

51.                        Виберіть правильний варіант написання:

 

а) День Перемоги, Паризька комуна, Великий піст, Золоті ворота, Дев’ята симфонія Бетховена;

 

б) День перемоги, Паризька Комуна, Великий піст, Золоті ворота, дев’ята симфонія Бетховена;

 

в) День Перемоги, Паризька Комуна, Великий піст, Золоті Ворота, дев’ята симфонія Бетховена.

 

 

Тестові завдання з ділової української мови для студентів першого  курсу Інституту мистецтв

 

 

                                                                          Укладач: Яковченко В.Г.

 

 

1. Мовний стиль – це...

 

а) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених  мовленнєвих  колективах;

 

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

 

в) властивий художникові слова чи іншому носієві мови, який стає об’єктом  дослідження.

 

 

2. В українській мові  розрізняють такі стилі:

 

а) розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, науково-популярний, суспільно-політичний;

 

б) розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний;

 

в) розмовний, художній, науковий, конфесійний, публіцистичний, офіційно-діловий, епістолярний.

 

 

3. Службові документи створюються :

 

а) особами, які працюють на підприємстві;

 

б) організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють;

 

в) особами, які виконують  господарські обов’язки.

 

 

4. Слова “До відома”, “До протоколу”, “До наказу “– це:

 

 а) гриф;

 

 б) віза;

 

 в) резолюція.

 

 

5. Документ-це:

 

а) писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру;

 

б) матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу;

 

в) зафіксовані на письмі думки, мрії  особи та способи  їх реалізації.

 

 

6. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається:

 

а) бланком;

 

б) грифом;

 

в) формуляром.

 

 

7. Певна модель побудови однотипних документів:

 

а)формуляр-зразок;

 

б) стандарт;

 

в) трафарет.

 

 

8. Для зручності документ повинен містити такі береги:

 

а) ліве-30мм; праве-10мм; верхнє-20мм; нижнє-15мм;

 

б) ліве-25мм; праве-10мм; верхнє-20мм; нижнє-15мм;

 

в) ліве-30мм;праве-10мм; верхнє-20мм; нижнє-20мм.

 

 

9. Номери сторінок у документах ставлять:

 

а) посередині нижнього берега аркуша арабськими цифрами;

 

б) посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без позначок;

 

в)  у верхньому правому куті аркуша.

 

 

10. Назва виду документа розміщується:

 

а) ліворуч над текстом;

 

б) ліворуч або посередині;

 

 в) посередині або праворуч.

 

 

11.За походженням виділяються такі документів:

 

а) вхідні;

 

б) вихідні;

 

в) службові;

 

г) особисті;

 

ґ) стандартні.

 

 

12. Який із способів оформлення відмітки про засвідчення копії документа правильно оформлений:

 

  а) Вірно з оригіналом                                          б) З оригіналом згідно

 

    Секретар______ К.Л.Марчук                              Секретар______ К.Л.Марчук                                  

 

                        підпис                                                                   підпис                                                   

 

      23.09.2005.                                                            23.09.2005.

 

        

 

в) Вірно

 

Секретар______ К.Л.Марчук                                  

 

               підпис                                                                                                           

 

   23.09.2005.

 

 

13. Виберіть правильний варіант написання дати:

 

а) 12.07.06;   12.07.2003року;  12 липня 2003року;

 

б) 2.01.2003;  2 січня 2003 року; 12.5.2004;

 

в) 25.08.2005. ;  25 січня 2006 року; 2006.12.21.

 

14. Документи можуть бути оригіналом, копією, витягом, дублікатом за:

 

 а) напрямом;

 

 б) стадіями створення;

 

 в) складністю.

 

 

15. Відбиток печатки на службовому документі проставляється так, щоб він захоплював:

 

а) перші кілька літер ініціалів та прізвище особи, яка підписала документ;

 

б) перші кілька літер назви посади особи, яка підписала документ;

 

в) останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.

 

 

16. Розшифрування підпису особи у реквізиті «Підпис»  треба друкувати:

 

а) будь-яким чином;

 

б) на рівні першого рядка назви посади;

 

в) на рівні останнього рядка назви посади.

 

 

17. Скільки помилок допущено у оформлюванні грифа затвердження:

 

         «Затверджено»

 

 Директор Музичної школи № 2 м. Львова

 

_________ Шепель О.М.

 

    підпис

 

12.4.2000.

 

а) 2;

 

б) 4;

 

в) 5.

 

 

18.  Виберіть правильний варіант  написання реквізиту підпис:

 

а) Директор музичної школи            підпис                Громовий О.М.

 

б) Директор видавництва               підпис                          О.Т. Карпук

 

     Головний бухгалтер                   Р.А. Шепель

 

         підпис

 

в) Проректор з наукової роботи                підпис               П.Д. Герасименко  

 

  

 

 19. Особиста заява оформляється:

 

а) від руки в одному примірнику;

 

б) на бланку установи від руки  у двох примірниках;

 

в) друкованим способом в одному примірнику.

 

 

20. Виберіть правильний варіант оформлювання адресанта в заяві:

 

а)  Кривоносова Олексія Владиславовича,

 

    який проживає  за адресою:

 

      по  вул. Симоненка, 34

 

    м .Умані, 09346

 

б) Кривоносова Олексія Владиславовича,

 

    який проживає  за адресою:

 

    вул. Симоненка, 34,                                           

 

    м .Умань, 09346

 

в)   Кривоносова Олексія Владиславовича,

 

      проживаючого за адресою:

 

      вул. Симоненка, 34,

 

       м .Умані, 09346 

 

 

21. Виберіть правильний варіант тексту заяви:

 

а) Я, Петриненко О.В., прошу надати мені відпустку...

 

б) Прошу надати мені відпустку...

 

в) Прошу Вашого дозволу про надання мені відпустки...

 

 

22. Автобіографія – це:

 

а) власний опис життя;

 

б) обов’язковий документ  особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії;

 

в) документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців.

 

  

 

23. В автобіографії відомості подаються в...

 

а) будь-якій послідовності;

 

б) хронологічній послідовності;

 

в) у послідовності, яку вибере автор.

 

 

24.Текст автобіографії слід розпочинати так:

 

а) Я народилася в м.Одесі…;

 

б) Я, Черненька Оксана Михайлівна, народилася…;

 

в) Я, Черненька О.М., народилась…

 

 

25. Виберіть правильний варіант написання заголовка характеристики:

 

а)  Тимошенко Наталії Миколаївни,

 

 вчителя музики СШ № 12 м. Одеси,

 

1983 року народження, освіта вища;

 

б) на Тимошенко Наталію Миколаївну,

 

вчителя музики СШ № 12  м. Одеси,

 

1983 року народження, освіта вища;

 

в) вчителя музики Тимошенко Наталії Миколаївни,

 

освіта вища, 1983 року народження.

 

 

26. Характеристику підписує:

 

а) керівник установи;

 

б) відповідальна особа, яка писала характеристику;

 

в) керівник установи і особа, якій видається характеристика.

 

 

27. Виберіть правильний варіант написання мети в резюме:

 

а) шукаю роботу з високою оплатою за фахом;

 

б) заміщення вакантної посади вчителя музики;

 

в) хореограф.

 

 

28. Резюме – це:

 

а) опис свого життя;

 

б) обов’яковий документ особової справи, що підтверджує трудовий стаж особи;

 

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

 

 

29. У тексті резюме зазначають такі відомості:

 

а) мета складання документа;

 

б) досвід роботи;

 

в) освіта;

 

г) перебування за кордоном;

 

ґ) знання мов;

 

д) наявність закордонного паспорта;

 

е) заробітна плата;

 

є) склад сім’ї.      

 

 

30. В трудовій книжці не вказуються  відомості:

 

а) про нагородження та заохочення;

 

б) про постійні виплати;

 

в) про премії, які передбачені системою оплати праці.

 

 

31. Трудову книжку заповнює:

 

а) інспектор відділу кадрів або спеціально призначена особа;

 

б) керівник установи;

 

в) власник трудової книжки.

 

 

32. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:

 

а) працівником відділу кадрів машинописним способом;

 

б) особисто машинописним способом;

 

в) особисто рукописним способом.

 

 

33. Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомості:

 

а) про партійну належність, освіту;

 

б) про національну належність, трудову діяльність;

 

в) про партійну, національну належність і про походження.

 

 

34. Пояснювальна записка-це:

 

а) письмове пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників на вимогу керівників.

 

б) письмове повідомлення на ім’я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень;

 

в) вступ до якогось документа.

 

 

35. Виберіть правильний варіант тексту довідки:

 

а) Кравченко Віктор Назарович дійсно вчиться на 3 курсі денного відділення Інституту мистецтв.

 

 Видано за місцем пред’явлення в ЖЕК.

 

б) Кравченкові Віктору Назаровичу в тому, що він є студентом 3 курсу Інституту мистецтв, про що і повідомляємо.

 

 Видано для подання до ЖЕКу.

 

в) Кравченкові Віктору Назаровичу в тому, що він навчається на 3 курсі денного відділення Інституту мистецтв.

 

 Видано для подання до ЖЕКу.

 

 

 

36 Довідка може бути:

 

а) секретною і несекретною;

 

б) стандартною та індивідуальною;

 

в) особистою й службовою.

 

 

37. Звіти поділяються на:

 

а) прості та складні;

 

б) статистичні  та текстові;

 

в) особисті та офіційні.

 

 

38. Звіт підписує :

 

а) керівник організації;

 

б) особа, яка писала звіт або відповідальна особа установи чи організації;

 

в) секретар.

 

 

39. Дата складання документа обов’язково ставиться на...

 

а) оголошенні, звіті, повідомленні про захід;

 

б) звіті, службових записках, пропозиції;

 

в) службових записках, рекламі, афішах, звіті, пропозиції.

 

 

40. За формою оголошення бувають:

 

а) писані, мальовані, друковані;

 

б) афіші, реклами;

 

в) організаційні, рекламні.

 

 

41. Яку з форм звертання до посадових осіб не слід вживати у тексті службового листа:

 

 а) Вельмишановний;

 

 б) Дорогий;

 

 в) Вельмишановний.

 

 

42. Якщо лист написано не на бланку установи, то:

 

а) вказують керівника установи чи структурного підрозділу, назву установи, прізвище, ініціали секретаря та особи, яка підписує лист.

 

б) вказують посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписує лист;

 

в) вказують повну назву установи, посаду, ініціали та прізвище особи, котра підписує лист.

 

 

43. До листів, що не потребують відповіді належать:

 

а) лист-попередження, гарантійний лист, лист-вимога, лист-відмова;

 

б) лист-розпорядження, лист-підтвердження, гарантійний лист, супровідний лист;

 

в) лист-повідомлення, лист-пропозиція, лист-звернення, лист-нагадування.

 

 

44. Виберіть нормативне звертання:

 

а) Шановна Катерина Василівна;

 

б) Шановна пані Катерино Василівно;

 

в) Шановна пані Катерино.

 

 

45. Протокол – це:

 

а) документ у якому фіксують хід та результати зборів, нарад, засідань.

 

б) документ, що засвідчує встановлення певних фактів;

 

в)сукупність загальноприйнятих  у міжнародних відносинах правил, що визначають порядок здійснення різноманітних дипломатичних актів, форм зносин між дипломатичними та керівними державними діячами різних країн.

 

 

46. Якщо засідання триває кілька днів, то :

 

а) протокол датується останнім днем засідання;

 

б)протокол датується першим днем засідання;

 

в) протокол датується датою початку й закінчення засідання.

 

 

47.У якому рядку допущено помилки у написанні фахових термінів:

 

а) лібрето, бароко, колектив, хормейстер, лауреат, директор;

 

б) особистість, піанісимо, інтермецо, регент, старослов’янська, диригент;

 

в) освітяньський, рояль, диплом, журі, партетура, педагог.

 

 

48. Виберіть рядок у якому мовні звороти вжиті правильно:

 

а) за домовленістю, на протязі, приймати участь, поступити в, за таких умов;

 

б) працювати в якості вчителя, написати свою автобіографію, надати перевагу, включити до списку, тривалий час;

 

в) як виняток, через певні обставини, за домовленістю, на громадських засадах, дотримуватись дисципліни.

 

 

49. Визначте  рядок,  у  якому подано синоніми до слова кваліфікований:

 

а) вправний, умілий, досвідчений, напрактикований, професійний, фаховий;

 

б) досвідчений, грамотний, обізнаний, навчений, вчений, освічений;

 

в) рівнозначний, рівно вартний, однаковий, рівноцінний, тотожний, високоякісний.

 

 

50. У якому рядку всі слова написано правильно:

 

а) Академія наук вищої школи України, Державна екзаменаційна комісія,  асоціація творчої інтелігенції  “Світ і культура”, Акт проголошення Незалежності України;

 

б) Будинок учителя, Національна парламентська бібліотека України, ансамбль пісні й танцю імені П.Вірського, Львівський державний академічний театр опери та балету імені Івана Франка;

 

в) закон України Про вищу освіту”, Міністерство культури України, опера запорожець за Дунаєм, Верховна Рада України

 

 

Тестові завдання для студентів ІІ курсу

 

Інституту соціальної роботи та управління

 

Укладач – Пелих О.С.

 

1.     Ознаками офіційно-ділового стилю є:

 

а) поєднання логічності доказів, точності висловлювання наукових положень з емоційно-експресивною образністю, використання художніх засобів;

 

б) об”єктивність, логічність, послідовність, понятійність, предметність, аргументація;

 

в) документальність, стабільність, стислість, чіткість, сувора регламентація тексту.

 

2. У науковому стилі використовуються такі вислови:

 

а) з метою, відповідно до, у відповідь на;

 

б) залежно від, по-перше, таким чином, отже;

 

в) зверніть увагу, якби ж то, за словами.

 

3. Документи зі встановленим строком виконання називають:

 

а) вхідними;

 

б) терміновими;

 

в) звичайними безстроковими.

 

4. Формуляр-зразок – це:

 

а) модель побудови однотипних документів;

 

б) дослівне відтворення постійної однотипних документів з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа;

 

в) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку.

 

5. За стадіями створення розрізняють документи:

 

а) стандартні й індивідуальні;

 

б) внутрішні й зовнішні;

 

в) оригінали й копії.

 

6. Визначте правильний варіант оформлення реквізиту адресат:

 

а) Директорові Київської загальноосвітньої школи №5

 

    Мироненку В.С.;

 

б) Київській загальноосвітній школі №5

 

    Директорові Мироненку В.С.;

 

в) Директору Київської загальноосвітньої школи №5

 

    Мироненку В.С.

 

7. На документі, створеному на бланку, дата розміщується:

 

а) у правій верхній частині документа на спеціально відведеному для цього місці;

 

б) у лівій верхній частині документа на спеціально відведеному для цього місці;

 

в) під текстом злва.

 

8. Словесно-цифровим способом дата оформлюється у:

 

а) листах;

 

б) протоколах;

 

в) документах матеріально-фінансового характеру.

 

9. Визначте правильний варіант оформлення дати:

 

а) 17 квітня 2006 року;

 

б) 17.І  . 2006;

 

в) 17. 04. 06.

 

10. Елементами грифа затвердження є:

 

а) ініціали та прізвище особи, що затвердила документ; особистий підпис; вказівка на порядок виконання документа; слово ЗАТВЕРДЖУЮ;

 

б) назва посади; особистий підпис; дата;

 

в) слово ЗАТВЕРДЖУЮ, назва посади, підпис, ініціали та прізвище особи, що затвердила документ; дата.

 

11. Напис зроблений керівником установи на документі, який містить вказівки щодо документа, називається:

 

а) грифом погодження;

 

б) резолюцією;

 

в) візою.

 

12. Виберіть правильний варіант оформлення підпису:

 

а) Директорові Інституту                                      Директор Інституту украї

 

    соціальної роботи та управління                   нської філології

 

                                                                                    (підпис)

 

              (підпис)

 

          А. Капська                                                        А. Висоцький

 

   б)  Директор Інституту

 

         соціальної роботи та управління 

 

             професор                   (підпис)                 А. Капська

 

   Директор Інституту української філології,

 

              доцент                       (підпис)                А. Висоцький;

 

    в) Директор Інституту соціальної ро                  Директор Інституту українсь

 

        боти та управління                                          кої філології

 

                  (підпис)                                                      (підпис)

 

              проф. Капська А.                                           доц. Висоцький А.

 

   13. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які         закріплюються у процесі суспільної комунікації, називається:

 

а) державною мовою;

 

б) мовною нормою;

 

в) літературною мовою.

 

         14. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно поставлені наголоси:

 

а) валовий, маркетинг, нести, рукопис;

 

б) договір, навчання, ідемо, експертний;

 

в) підтвердити, фаховий, відрізок, найважливіший;

 

15. Нормативним є вживання таких словосполучень:

 

а) учбовий план, відповідно з рішенням, стосунки з учнями;

 

б) дякуючи підтримці, наступного дня, діюче законодавство;

 

в) скасувати закон, протягом двох тижнів, матеріальне становище

 

16. Сукупність правил відбору мовних елементів відповідно до умов   

 

              спілкування – це:

 

          а) стилістичні норми;

 

          б) лексичні норми;

 

          в) морфологічні норми.

 

17. Визначте рядок, в якому всі слова вжиті відповідно до орфографічних та морфологічних        норм сучасної української літературної мови:

 

          а) бізнес-структури, непрацездатність, моніторинги;

 

          б) матеріально-відповідальний, обслуговування пенсіонерів;

 

          в) менеджмента, іміграція, соціально не захищені верстви населення

 

          18. Підпис у документі слід оформляти так:

 

          а) Директор інституту                    (підпис)                   (О. Сенчук);

 

          б) Директор інституту                    (підпис)                    Сенчук О.;

 

          в) Директор інституту                     (підпис)                   О. Сенчук.

 

          19. Відтворення частини документа – це:

 

          а) відпуск;

 

          б) витяг;

 

          в) дублікат.

 

          20. Якщо текст документа друкується з одного боку аркуша, то номери сторінок проставляються:

 

          а) посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами;

 

          б) у правому верхньому кутку;

 

          в) посередині нижнього поля аркуша.

 

          21. Нова система рубрикації тексту грунтується на використанні:

 

          а) арабських та римських цифр;

 

          б) цифр, слів та літер;

 

          в) арабських цифр.

 

         22. Виберіть правильний варіант слововживання:

 

          а) на протязі навчальної практики; роботи по озелененню, розподілити по групам;

 

          б) під час навчальної практики, роботи з озеленення, розподілити за групами;

 

          в)  під час учбової практики, роботи з озеленення, розподілити по групах.

 

23. До довідково-інформаційних документів належать:

 

а) трудова книжка, протокол, звіт;

 

б) телеграма, звіт, прес-реліз, оголошення;

 

в) телеграма, звіт, резюме, доручення.

 

24. У заяві реквізити розташовуються в такій послідовності:

 

а) назва виду документа, адресат, адресант, текст, дата, підпис;

 

б) адресант, адресат, назва виду документа, дата, підпис;

 

в) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис.

 

25. Якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, у ній

 

зазначається:    

 

а) посада й місце роботи, прізвище, ім”я, по батькові особи;

 

б) прізвище, ім”я, по батькові;

 

в) прізвище, ім”я, по батькові, адреса особи.

 

26. Документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність  та професійні успіхи особи, яка його складає:

 

а) трудова книжка,

 

б) резюме;

 

в) характеристика;

 

г) автобіографія.

 

27. В автобіографії слід написати:

 

а) ... народився на Київщині, в місті Фастові;

 

б) ... народився в місті Фастові;

 

в) ... народився в місті Фастові Київської області.

 

28. У тексті автобіографії вживаються такі мовні звороти:

 

а) заміщення вакантної посади, маю досвід, контактний телефон;

 

б) народився в, вступив до, брав участь, склад сім”ї;

 

в) прошу надати, у зв”язку з хворобою, звільнити від занять.

 

29. Від першої особи викладається текст:

 

а) автобіографії, резюме, характеристики;

 

б) автобіографії, заяви, скарги;

 

в) автобіографії, резюме, наказу щодо особового складу.

 

30. У характеристиці слід писати:

 

а) відношення в колективі, приймав участь, користується повагою;

 

б) стосунки в колективі, брав участь, має повагу;

 

в) відносини в колективі, брав участь, користується повагою.

 

31. Головний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян і служить для встановлення їх стажу, - це:

 

а) трудова книжка;

 

б) автобіографія;

 

в) особовий листок з обліку кадрів.

 

32. Виберіть правильний варіант оформлення додатка в заяві:

 

а) до заяви додаю пояснюючу записку;

 

б) до заяви докладаю пояснювальну записку;

 

в) до заяви додаю пояснювальну записку.

 

33. Скарга – це:

 

а)документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інте-

 

ресів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів

 

для ліквідації такого порушення;

 

б) офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому   викладається певне прохання;

 

в) документ, у якому особа (установа) висловлює свої думки щодо мето-

 

дів поліпшення діяльності державних органів, громадських організацій,

 

установ.

 

34. У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначають:

 

а) назву виду документа, дату, номер;

 

б) прізвище, ім”я, по батькові особи, посаду, найменування структурного

 

підрозділу;

 

в) підставу для складання, підпис керівника установи.

 

35. Виберіть правильний варіант:

 

а) щоб покращити учбовий процес в інституті,  вважаю потрібним;

 

б) для покращення навчального процесу в інституті вважаю потрібним;

 

в) для покращення навчального процесу в інституті вважаю за потрібне.

 

36. Письмове повідомлення про виконання яоїсь роботи – це:

 

а) прес-реліз;

 

б) анотація;

 

в) звіт.

 

37. У заголовку звіту вказуються:

 

а) завдання, які було поставлено перед організацією чи установою за звітний період;

 

б) відомості про те, яка організація чи установа звітує, за який період, за який вид роботи;

 

в) прізвище відповідальної особи, яка писала звіт.

 

38. Звіти поділяються на:

 

а) разові й періодичні;

 

б) повні й звичайні;

 

в) стандартні та індивідуальні.

 

39. Документ, у якому подається коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису, називається:

 

а) рефератом;

 

б) конспектом;

 

в) анотацією.

 

40. У тексті оголошення вживають такі мовні звороти:

 

а) надати послуги, вигідні умови, залучення спеціалістів;

 

б) доводимо до відома, вважаємо за свій обов”язок, план схвалити;

 

в) видано для подання, посадовий оклад, мешкати за адресою.

 

41. Особовий листок з обліку кадрів заповняється:

 

а) під час відрядження;

 

б) під час оформлення на роботу;

 

в) під час звільнення працівника.

 

42. За змістом оголошення поділяються на:

 

а) ініціативні та звітні;

 

б) інформаційні та рекламні;

 

в) цифрові й текстові.

 

43. Прес-реліз – це:

 

а) заздалегідь накреслена програма заходів, що передбачає порядок,

 

обсяг і термін здійснення їх;

 

б) науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, жур-

 

налі, газеті;

 

в) коротке повідомлення для преси про важливу подію.

 

44. Якщо лист написано на бланку установи, то у реквізиті „підпис” заз-

 

начають:

 

а) назву установи, посаду, ініціали та прізвище особи;

 

б) власне підпис особи;

 

в) посаду, ініціали та прізвище особи.

 

45. За кількістю адресатів розрізняють листи:

 

а) прості й складні;

 

б) секретні й несекретні;

 

в) звичайні, колективні й циркулярні.

 

46. Виберіть правильний варіант слововживання:

 

а) пане Карпенко Іван Васильович;

 

б) пане Іване;

 

в) пане Іване Васильовичу.

 

47. До листів, що потребують відповіді,  належать:

 

а) листи-запити;

 

б) колективні листи;

 

в) листи-вибачення.

 

48. Якщо листа адресовано керівникові установи, назва якої входить у найменування посади, то:

 

а) прізвище, посаду й назву установи подають у називному відмінку;

 

б) прізвище й посаду – у давальному відмінку, а назву установи – у ро-

 

довому;

 

в) назву установи – у називному, а прізвище й посаду – у давальному від-

 

мінку.

 

49. У листах-подяках використовують такі мовні звороти:

 

а) дозвольте висловити щиру вдячність за...;

 

б) офіційно підтверджуємо свою згоду на...;

 

в) вибачте, що завдали Вам прикрощів із... .

 

50. Якщо лист містить велику кількість додатків, то цей реквізит офор-

 

мляють так:

 

а) Додаток: на 4 арк. у 1 прим.;

 

б) Додатки:

 

1. Проект реконструкції школи: на 2 арк. в 1 прим.

 

2. План місцевості: на 1 арк. в 1 прим.;

 

в) Додаток: відповідно до списку на 10 арк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

 

для Інституту природничо – географічної освіти та екології

 

Укладач: Зуєва В.І.

 

1.     Мова – це:

 

а) процес спілкування, який відбувається у певній аудиторії і в певних часових рамках;                                              

 

б) біологічне явище;

 

в) найвищий, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної

 

    діяльності.

 

 

2.     Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі:

 

а) південно-західного наріччя;

 

б) північно-західного наріччя;

 

в) південно-східного наріччя.

 

 

3.     Відповідно до якої статті українська мова є державною мовою в Україні:

 

а) ст.5 Конституції України;

 

б) ст.15 Конституції України;

 

в) ст.10 Конституції України;

 

 

4.     Якими нормами є сукупність правил вимови:

 

а) морфологічними;

 

б) орфографічними;

 

в) орфоепічними.

 

 

5.     Національна мова – це:

 

а) регіональні мови, не територіальні мови, літературна мова, національний фольклор;

 

б) державна мова, офіційна мова, мова національних меншин, мова національностей;

 

в) сукупність усіх матеріальних діалектів, соціальні жаргони, національний фольклор і

 

    літературна мова як вища форма національної мови, що об’єднує народ у націю.

 

 

6.     Стилі – це:

 

а) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов

 

    спілкування;

 

б) функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які різняться типовими

 

     мовними засобами залежно від сфери людського спілкування;

 

в) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером

 

     висловлювання.

 

 

7.     Друкованою стандартною формою документа з реквізитами, що містять постійну інформацію є:

 

а) реквізит;

 

б) бланк;

 

в) формуляр-зразок.

 

 

8.     Основними вимогами до мови документів є:

 

а) логічна послідовність, об’єктивність, доказовість, уніфікація і стандартизація,

 

    ясність викладу і точність опису, переконливість;

 

б) відсутність будь-яких суб’єктивно-оцінюючих моментів, членування тексту на 

 

    абзаци, лаконізм, уніфікація і стандартизація, правильне користування термінами,  

 

    уникання професіоналізмів;

 

в) фактологічність, конкретність, відредагованість.

 

 

9.     За стадіями створення документи класифікуються:

 

а) оригінали, виписки, копії;

 

б) стандартні й індивідуальні;

 

в) оформлені на парпері, диску фотоплівці.

 

 

 

10.                               За формою документи поділяються на:

 

а) стандартні й індивідуальні;

 

б) службові й особисті;

 

в) зовнішні й внутрішні.

 

 

11.                               Документи, які закріплюють функції, обов’язки і права організації, закладу або установи протягом тривалого терміну, називаються:

 

а) розпорядчими;            

 

б) організаційними;

 

в) особовими.

 

 

12.                               До групи інформаційно-довідкових документів належать:

 

а) заяви про прийняття на роботу, накази про особовий склад, автобіографії,  

 

    характеристики, контракти, трудові угоди;

 

б) довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні та пояснювальні записки,  оголошення, звіти, плани робіт, телефонограми

 

   

 

в) постанови, розпорядження, накази із загальних питань, вказівки, правові акти  вищих органів управління.

 

 

 

     Під час складання документів текст викладається:

 

а) від другої особи множини;

 

б) від другої особи однини;

 

в) від третьої особи.

 

 

13.                               За походженням документи поділяються на:

 

а) внутрішні та зовнішні;                              

 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

 

в) службові (офіційні) й особисті.

 

 

14.                              Уживання варіантів закінчень у давальному відмінку – ові (директорові заводу) і –у (директору заводу):

 

а) не має значення;

 

б) залежить від розрізнення відмінків (давального й родового);

 

в) залежить від розрізнення відмінків (кому? – директорові; чого? – заводу) і

 

    стилістичного розмежування слів (Тарасові Шевченку).

 

 

15.                              Українська мова на території України є:

 

а) державною мовою;

 

б) державною офіційною мовою;

 

в) офіційною мовою.

 

 

 

16.                               Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи ясність викладу і точність опису документа:

 

а) Агітація припиняється за день до виборів;

 

б) Агітація припиняється за 24 години до виборів;

 

в) Агітація припиняється з 24 години доби, що передує дню виборів.

 

 

17.                              Виберіть правильний варіант:

 

а) тьмяний, морквяний, торфяний;

 

б) тьм’яний, морквяний, торф’яний;

 

в) тьмяний, морквяний, торф’яний.

 

 

18.                              Виберіть правильний варіант:

 

а) директору інституту, начальнику відділу, директору заводу хімреактивів;

 

б) директорові інститута, начальникові відділа, директорові завода хімреактивів;

 

в) директорові інституту, начальникові відділу, директорові заводу хімреактивів.

 

 

19.                               Якщо документи підписують кілька осіб, що займають однакову посаду, як розташовуються їх підписи:

 

а) на одному рівні;

 

б) один під одним;

 

в) після дати.

 

 

20.                              Реквізит „адресат” розташовується у документах:

 

а) з лівого боку у верхній частині сторінки;

 

б) з правого боку у верхній частині сторінки;

 

в) з правого боку у нижній частині сторінки.

 

 

21.                               Виберіть правильний варіант словосполучень:

 

а) відповідно до наказу, згідно з статистикою, документи щодо особового складу;

 

б) відповідно до наказу, згідно до статистики, документи з особистого складу;

 

в) відповідно наказу, згідно статистиці, документи по особовому складу.

 

 

22.                               Виберіть правильний варіант:

 

а) протягом години, рідною мовою, до відома слухачів;

 

б) на протязі години, на рідній мові, до відома слухачів;

 

в) на протягу години, рідною мовою, з відома слухачів.

 

 

23.                               Відомості в автобіографії подаються у:

 

а) послідовності, яку визначає сама особа;

 

б) хронологічній послідовності;

 

в) будь-якій послідовності.

 

 

24.                               Резюме – це:

 

а) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального

 

    стажу;

 

б) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та

 

    професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає;

 

в) опис свого життя.

 

 

25.                               До особового складу належать документи:

 

а) заява, трудовий договір, доручення;

 

б) автобіографія, заява, резюме, характеристика, трудова книжка;

 

в) заява, розписка, резюме, автобіографія.

 

 

 

26.                              Особовий листок з обліку кадрів заповнює:

 

а) особисто працівник червоним чорнилом;

 

б) працівник відділу кадрів;

 

в) особисто працівник чорнилом або кульковою ручкою.

 

 

27.                              Упродовж скількох днів можна відповідати на одержаний лист:

 

а) 6 днів;

 

б) 5-8 днів;

 

в) 7-10 днів.

 

 

28.                              Як називається документ, в якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису:

 

а) рефератом;

 

б) відгуком;

 

в) анотацією.

 

 

29.                              В якій послідовності оформлюється на конверті адреса одержувача листа:

 

а) назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прізвище, ім’я та по батькові;

 

б) прізвище, ім’я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і

 

     квартири;

 

в) прізвище, ім’я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири,

 

     назва міста, індекс.

 

 

30.                              Доповідні записки поділяються на:

 

а) внутрішні та зовнішні;

 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

 

в) звичайні й термінові.

 

 

31.                              Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного називається:

 

а) витягом з протоколу;

 

б) стислим протоколом;

 

в) коротким протоколом.

 

 

32.                              Довідки бувають:

 

а) особисті і службові;

 

б) індивідуальні та стандартні;

 

в) секретні і несекретні.

 

 

33.                              Виберіть правильний варіант словосполучень:

 

а) економічна криза, завідувач сектору економіки, наступне питання, три примірники

 

    документа;

 

б) економічний кризи, завідуючий сектором економіки, слідуюче питання, три

 

    екземпляри документа;

 

в) економічна криза, завідуючий сектором економіки, наступне питання, три

 

    примірники документу.

 

 

34.                              Виберіть правильний варіант словосполучень:

 

а) задача підприємства, ціль роботи, любе питання, товари на продажу;

 

б) завдання підприємств, мета роботи, будь-яке питання, товари на продаж;

 

в) завдання підприємства, мета роботи, любе питання, товари на продаж.

 

 

35.                              Спрощення відбувається, але не фіксується:

 

а) у словах, що позначають точне число або одиницю виміру: шістнадцять, шістдесят,

 

    шістсот, тонна, тонн;

 

б) у словах випускний, скніти;

 

в) у словах ллю, ванна.

 

 

36.                              Власні назви на відміну від звичайних слів:

 

а) виконують службові функції;

 

б) передають відношення мовця до викладеної ним інформації;

 

в) виконують адресну й інформативну функції.

 

 

37.                              Як називається документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки:

 

а) доповідною запискою;

 

б) звітом;

 

в) пояснювальною запискою.

 

 

38.                              При звертанні в українській мові вживається:

 

а) називний відмінок (шановні Микола Степанович, Марія Михайлівна);

 

б) кличний відмінок (шановні Миколо Степановичу, Маріє Михайлівно);

 

в) і називний, і кличний відмінки (шановні Микола Степанович, Маріє Михайлівно).

 

 

39.                              Розповідь – це такий спосіб викладання матеріалу, який передбачає зовнішню хронологічну послідовність і вживається:

 

а) актах, наказах;

 

б) постановах, звітах;

 

в) в автобіографіях, протоколах, звітах.

 

40.                              Як слід формулювати відмов:

 

а) Не приймаємо Вашу пропозицію;

 

б) На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

 

в) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції.

 

 

41.                              Службові листи за кількістю адресатів поділяються на:

 

а) секретні й несекретні;

 

б) колективні, звичайні, циркулярні;

 

в) внутрішні й зовнішні.

 

 

42.                              Протокол за обсягом фіксованих відомостей поділяються на:

 

а) стислі, повні, стенографічні;

 

б) особисті, службові;

 

в) прості й складні.

 

 

43.                              Характеристика має такі реквізити:

 

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;

 

б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;

 

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.

 

 

44.                              Як слід писати в автобіографії:

 

а) народився 7 квітня 1988 року;

 

б) народився в 1988 році 7 квітня;

 

в) народився 7.04.1988 року.

 

 

45.                              Як нумеруються сторінки документа, якщо текст друкується з обох боків аркуша:

 

а) знизу посередині;

 

б) зверху посередині;

 

в) непарні сторінки – у правому верхньому кутку, а парні – у лівому.

 

 

46.                              Чоловічі імена по батькові утворюються:

 

а) за допомогою суфіксів –евич, -євич;

 

б) за допомогою суфіксів –івич, -ївич;

 

в) за допомогою суфіксів –ович, -йович.

 

 

47.                              Жіночі імена по батькові утворюються:

 

а) за допомогою суфіксів –овна, -йовна;

 

б) за допомогою суфіксів –івна, -ївна;

 

в) за допомогою суфіксів –евна, -євна.

 

48.                              Виберіть правильний варіант розстановки розділових знаків при уточненнях:

 

а) Кожна людина навіть найпростіша як люблять у нас казати, відкриває світ заново

 

    (В. Дрозд);

 

б) Кожна людина – навіть найпростіша, як люблять у нас казати, відкриває світ заново

 

    (В. Дрозд);

 

в) Кожна людина, навіть найпростіша, як люблять у нас казати, відкриває світ заново

 

    (В. Дрозд).

 

49.                              Виберіть правильний варіант написання:

 

а) День Перемоги, Паризька комуна, Великий піст, Золоті ворота, Дев’ята симфонія Бетховена;

 

б) День перемоги, Паризька Комуна, Великий піст, Золоті ворота, дев’ята симфонія Бетховена;

 

в) День Перемоги, Паризька Комуна, Великий піст, Золоті Ворота, дев’ята симфонія Бетховена.

 

 

50.                              Основоположником сучасної української літературної мови є:

 

а) І..П. Котляревський;

 

б) Г. Квітка-Основ’яненко;

 

в) Т.Г. Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 146 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

5775478
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5019
12542
97335
4620989
185883
194048
5775478

Your IP: 10.10.0.101
Server Time: 2019-10-20 09:28:19
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ